Algemene Voorwaarden van de Dierenartsen Frowijn en Vermeulen (Handelsregisterdossiernr. 08199491) Versie 14 mei 2013

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;

– Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en –diensten verricht;

– Dierenartspraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp)personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en), in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;

– Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dierenartspraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht;

Patiënt(en): het door de Client ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht;

– (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartspraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;

– Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartspraktijk is gesteld.

– Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de Cliënt, al dan niet op afspraak, binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe door de Dierenartsenpraktijk vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek;


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartspraktijk en de Cliënt.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Client binden de Dierenartspraktijk niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Dierenartspraktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.


Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartspraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of toegediend.

3.3 De Dierenartspraktijk heeft ten allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartspraktijk van mening is dat behandeling van de Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de Dierenartspraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

4.1 De tussen Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. De Dierenartspraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De Dierenartspraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.

4.2 De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van diergeneesmiddelen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties (zie tevens artikel 8.4).

4.3 Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening  van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op Cliënt en/of de betreffende derde te zake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen rustende administratieve verplichtingen.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst

5.1 De tussen de Dierenartsenpraktijk en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

– het uitdrukkelijk verzoek van de Client, waarbij de Client door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Client en zonodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;

-het overlijden van de te behandelen Patiënt;

-een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;

-een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2 Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3 Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Client in rekening worden gebracht, tenzij eer sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1 De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

6.2 Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

6.3 Indien meer nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerst vervallende.

6.4 Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant de vordering.

6.5 De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht voor de dor de Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.

6.6 Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het een velledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Voor consumenten wordt de maximale buitengerechtelijke incassokosten, exclusief BTW, gesteld op:

             -15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2500,- van de vordering

             -10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2500,- van de vordering

              -5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €5000,- van de vordering

              -1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over het resterende deel van de vordering                          

De hierboven bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal €40.- (veertig euro).

6.7 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Client een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

6.8 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Client in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.    

Artikel 7: Klachten

7.1 De Client is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Client dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheden aan de Client kenbaar is geworden, aan de Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk te zake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.

7.2 Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde recht om:

a: indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of b: zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Algemene bepaling:

8.1 Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polis bladen van deze verzekering liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de Client  kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

Bijzondere bepalingen:

8.2 Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van het voorgaande lid van dit artikel de volgende (tevens op het onderzoeksrapport afgedrukte)bepalingen 8.2.1. De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.

8.2.2 Te zake de onder 8.2.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontleden.

8.2.3 De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polis bescheiden van deze verzekering liggen ter inzage bij de Dierenartsenpraktijk  en op eerste verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt.

8.2.4 De artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.

8.2.5 Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige  keuring en de artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.

8.2.6 Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.

8.3 De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of de Dierenartspraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de Dierenartspraktijk, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren.

8.4 De Dierenartspraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de Dierenartspraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en te zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

8.5 Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van Cliënt en/of derden voor het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.

Artikel 9: Eigendom

9.1 De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelende Patiënt. De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Client kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen 

10.1 Betreding stallen/locatie werkzaamheden Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan een ieder, zo nodig ook aan de Client, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Client hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek  voorafgaand melden aan de Client.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op alle(Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Client is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onder nummer 08199491 gedeponeerd bij de Kamer van  Koophandel Oost Nederland.

In onze ruim opgezette kliniek, centraal in Enschede-Zuid, staan we met raad en daad klaar voor het welzijn en de gezondheid van uw huisdier.

Contact

Openingstijden

Maandag        08:30 – 17:30

Dinsdag          08:30 – 17:30

Woensdag      08:30 – 17:30

Donderdag     08:30 – 17:30

Vrijdag            08:30 – 17:30

Zaterdag        Gesloten

Zondag           Gesloten

Buiten openingstijden telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.